คณาจารย์

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
ประธานสาขา
ดร.รสา สุนทรายุทธ
อาจารย์ประจำ
ดร.มิยอง ซอ
อาจารย์ประจำ
ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ
ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจำ

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
ประธานสาขา
อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.บรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย
อาจารย์ประจำ
อาจารย์จุลเดช ธรรมวงษ์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์อธิวุธ งามนิสัย
ประธานสาขา
ผศ.จำนงค์ ธนาวนิชกุล
อาจารย์ประจำ
ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
ผศ.ภาสกร แสงสว่าง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ธนากรณ์ อุดมศรี
อาจารย์ประจำ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
ประธานสาขา
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง
อาจารย์ประจำ
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
อาจารย์ประจำ
ดร.โกวิทย์ ทะลิ
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
ประธานสาขา
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
อาจารย์ประจำ
ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว
อาจารย์ประจำ
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร
อาจารย์ประจำ