ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อ “คิดถึงบ้านเรา… ถิ่นเทาทอง”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสะท้อนแนวคิดของการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 2. เพื่อสื่อความคิดถึง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
 3. เพื่อนําภาพถ่ายกิจกรรมการเรียน การสอน สภาพแวดล้อม ชีวิตนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา รวบรวมเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 4. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการคิด การนําเสนอมุมมอง ความรู้สึก ซึ่งจะส่งผล ให้มีภาพถ่ายมุมมองใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทของภาพถ่าย – ภาพถ่ายดิจิทัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด – ประชาชนและบุคคลทั่วไป สามารถส่งได้ไม่จำกัด
(คณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด)

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายภายในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสน วิทยาเขตจันทบุรี หรือวิทยาเขตสระแก้ว
  (สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ทั้ง 3 วิทยาเขต)
 2. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่างๆ โดยไม่จำกัดประเภทของกล้อง
 3. ผลงานภาพถ่าย เป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และสามารถปรับสี ตกแต่งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการตัดต่อหรือตกแต่งภาพจนผิดไปจากความเป็นจริง
 4. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ อยู่บนภาพ
 5. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งแทน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การประกวดและรางวัลที่ได้รับ
 6. สามารถนำภาพถ่ายที่เคยถ่ายไว้แล้วมาเข้าร่วมประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยผ่านการประกวด เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การประกวดและรางวัลที่ได้รับ
 7. ผู้ส่งงานภาพถ่ายจะต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น
 8. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์
 9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท
 11. กรณีภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน จะต้องถ่ายภาพด้วยโดรนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ระยะความสูงของการบินไม่เกิน 90 เมตร (300 ฟุต) ไม่บินในเขตหวงห้าม เป็นต้น (โดยให้ผู้ถ่ายภาพศึกษา และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมายโดยเคร่งครัด)
 12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ ไม่ขัดกับศีลธรรม จรรยาบรรณ หรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากผลงานนั้นละเมิดสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 13. ไฟล์ภาพดิจิทัล ในรูปแบบ JPEG ควรมีขนาดสั้นที่สุด ไม่น้อยกว่า 3,600 พิกเซล (ประมาณ 12 นิ้ว) และด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 9,000 พิกเซล (ประมาณ 30 นิ้ว) ที่ความละเอียด 300 Pixel/inch หากใช้กล้องโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพ ควรเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์ กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และเกียรติบัตร
 • รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2565

ทาง Google Forms : https://bit.ly/3D9qtU8

ประกาศผลการตัดสิน และสอบถามรายละเอียดได้ทาง
Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มอบรางวัล วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คัดเลือกภาพถ่ายและจัดแสดง 67 ภาพ (ขนาด 8×12 นิ้ว)
และนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง ที่เว็บไซต์ : https://fineartbuu.org/

Similar Posts