ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ “ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์”

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการ “ต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” และ รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ

โดยความร่วมมือระหว่างกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และศักยภาพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นและสังคม กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง การให้ความรู้เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสร้างผลิตภัณฑ์จากเซรามิก

ทั้งนี้ได้รับเกียรติการบรรยายโดย ศาสตราจารย์เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts