ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

1. นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
https://qr.page/g/VmNAHKM1iH
และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบโดยสามารถอัพโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ https://forms.gle/LzUWkAKKHJUYegFM6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
2. การสัมภาษณ์นิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
3. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตามรายละเอียดของใบสมัคร
4. การประกาศผลการคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565
5. กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าฟังคำชี้แจงวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
6. นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลืองานหรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 30 ชั่วโมง

Similar Posts