นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวด…. โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี 2564 “โชว์เหนือ…. อีกครั้ง” ณ ม.เชียงใหม่

น.ส.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวด…. โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ : ล้านนาร่วมสมัย ปี 2564  “โชว์เหนือ…. อีกครั้ง” ณ ม.เชียงใหม่

ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดโครงการ…. สำหรับกิจกรรมดีดี…. ที่ให้นิสิตทางด้านศิลปกรรมได้แสดงศักภาพทางการสร้างสรรค์ให้ได้เห็นในเชิงประจักษ์….

Similar Posts