สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่”

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่” ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนิสิตภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายของโครงการคือ เพื่อให้นิสิตภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมทางด้านสุขภาพร่างกายด้วย

นอกจากนี้ยังช่วยให้นิสิตภายในคณะได้มีโอกาสที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิสิตระหว่างชั้นปีหรือระหว่างสาขา ที่ส่วนมากมักจะมีเวลาเรียนไม่ตรงกันให้พวกเขาได้มาพบปะและร่วมมือกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม รวมไปถึงการร่วมมือกันในการประชุมเชียร์

Similar Posts