สำนักงานคณบดี

นางปภาวี ไชยอินทร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายนพดล ใจเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางดารุณี สุขแพทย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาพร สลัดทุกข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชญาพัฒน์ เนื่องจำนงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนัชพร อิ่มกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววีณา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรวรรณ เที่ยงตรง
นักวิชาการพัสดุ

นายพงศ์พัฒน์ เจริญวารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายมนตรี จำนงสิริศักดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจุลเดช ธรรมวงษ์์
นักวิชาการช่างศิลป์

นางนิดหน่อย แจงกลาง
แม่บ้าน

นายเกียรติสิญจ์ สมบัติเจริญ
พนักงานขับรถ

นายเทพภิทักษ์ โครตชุม
ลูกมือช่าง

สำนักงานคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

นายนิกร กาเจริญ
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิมลรัตน์ อึ้งสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชุติกาญจน์ ทองนาค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร