โครงการ Learning from Guru การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ

สาขาครีเอทีฟอาร์ตและกราฟิกครีเอทีฟ เอกกราฟิกครีเอทีฟ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Learning from Guru : การอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ณ อาคารปฏิบัติงานภาพพิมพ์ วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นิสิตเอกเลือกกราฟิกครีเอทีฟ ชั้นปี 1 และปี 2 จำนวน 28 คน และนิสิตสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 10 คน

Learning from Guru เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ด้วยการศึกษา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสิ่งทอ การใช้สีย้อมธรรมชาติ และกระบวนการทำผ้าพิมพ์สีด้วยพืชโดยใช้ความร้อนสกัด ECO-Print นอกจากเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะประสบการณ์แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน นิสิตสามารถนำความรู้จาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกครีเอทีฟในอนาคตได้

Similar Posts