Art Gallery

หอศิลป์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอใช้หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ตามนโยบายของคณะกรรมการหอศิลป์ฯ คำอธิบายประเภทของงานและผู้ใช้

ประเภทของงานและผู้ขอใช้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก และงานส่วนกลาง

  1. บุคคลภายใน คือ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์
    อาจารย์ เป็นการขอใช้ตรวจงานในรายวิชาที่สอนโดยจะใช้ได้ทั้งหมด 5วัน (รวมวันติดตั้งและเก็บผลงาน) และการใช้เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองจะใช้ได้ทั้งหมด 7 วัน (รวมวันติดตั้งและเก็บผลงาน)
    บุคลากร เป็นการขอใช้เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองจะใช้ได้ทั้งหมด 7 วัน (รวมวันติดตั้งและเก็บผลงาน)
    นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการขอใช้เป็นหมู่คณะจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่คณบดีเห็นชอบ
  2. บุคคลภายนอก คือ บริษัท หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 1  โดยเป็นการขอใช้เพื่อจัดงานนิทรรศการทางด้านศิลปะหรือการนำเสนอผลงานของบริษัท หน่วยงาน กลุ่มบุคคลนั้นๆจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่คณบดีเห็นชอบ
  3. งานส่วนกลาง คืองานที่ผ่านการลงนามจากคณบดีเช่น งานสถาปนาคณะ งานไหว้ครู การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ฯลฯ

จองหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์