คณะผู้บริหาร

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดี

ดร. บุญชู บุญลิขิตศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร. ภูวษา เรืองชีวิน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ผศ. อธิวุธ งามนิสัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ
ดร. รสา สุนทรายุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และประกันคุณภาพการศึกษา
ดร. นิกร กาเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
นายจุลเดช ธรรมวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ