คณะผู้บริหาร

รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดี

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์
ดร.รสา สุนทรายุทธ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา