Student Affairs

กิจการนิสิต

กิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานบริการและสวัสดิการ งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการที่ให้โดยตรงต่อนิสิตแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติงานยังต้องประสานงานกับงานบริการการศึกษา ฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปละปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานต่อไป