คณาจารย์

สาขาวิชา

ดร. ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
ประธานสาขา
รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ประจำ
ดร. มิยอง ซอ
อาจารย์ประจำ
ดร. รสา สุนทรายุทธ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล
อาจารย์ประจำ
ดร. วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจำ

อาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล
ประธานสาขา
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย
อาจารย์ประจำ
Mr. Sungwoong Lee
อาจารย์ประจำ

รศ.ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ
ประธานสาขา
ผศ. จำนงค์ ธนาวนิชกุล
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
อาจารย์ประจำ
ผศ. อธิวุธ งามนิสัย
อาจารย์ประจำ
ผศ. ภาสกร แสงสว่าง
อาจารย์ประจำ
ผศ. ธนากรณ์ อุดมศรี
อาจารย์ประจำ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
ประธานสาขา
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง
อาจารย์ประจำ
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
อาจารย์ประจำ
ดร.โกวิทย์ ทะลิ
อาจารย์ประจำ

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว
ประธานสาขา
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
อาจารย์ประจำ
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
อาจารย์ประจำ

ทฤษฎีศิลป์

ผศ.ดร. สาธุมาศ ประเสริฐวรชัย
อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเซรามิกส์
ดร. วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์