รู้จักกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ศิลปะ และการออกแบบในสาขาต่างๆ เข้าไป มีส่วนช่วยเสริมการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ให้มีคุณค่า และเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น และเพื่อสร้างบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ในเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีแนวทางในการพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความเป็นสากล การพัฒนาสังคม สร้างความพร้อมในเชิงบริหาร และการจัดการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

ปรัชญาและจุดประสงค์

ปรัชญา
“เป็นเลิศวิชาการ สานสร้าง ศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุ่งนำสู่สากล”

วิสัยทัศน์
“แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม “

พันธกิจ
ผลิตบัณทิตด้านศิลปกรรม วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
มีความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ มีจิตสำนึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้