Creative art & Graphic Creative

สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Art and Graphic Creative)
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Creative Art and Graphic Creative)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต รวม 30 คน
    วิชาเอกเลือก     : ครีเอทีฟอาร์ต          15 คน
                       : กราฟิกครีเอทีฟ        15 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบทางศิลปะที่เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ในสายอาชีพปัจจุบัน เช่น ครีเอทีฟอาร์ต ไดเร็คเตอร์ ศิลปิน คนผลิตโฆษณา ครูสอนศิลปะ นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ประยุกต์
- ผู้ประกอบการทางศิลปะและการออกแบบในสายอาชีพธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการศิลปะ ผู้ประกอบการ ด้านงานออกแบบประยุกต์
- นักออกแบบทางศิลปะในสายอาชีพที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคตกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น นวัตกร นักออกแบบประสบการณ์เหนือจินตนาการ นักออกแบบประสบการณ์ลูกค้า นักออกแบบด้านอนาคตศาสตร์และสร้างกระแส

ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตนักศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ (Creative Art)  ที่สามารถสร้างแนวทางในการสื่อสารศิลปะส่วนบุคคลสู่สังคม และบัณฑิตนักออกแบบผู้มีมุมมองสร้างสรรค์เชิงศิลปะ (Graphic Creative) ที่สามารถประยุกต์กระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ไปใช้ใน การสร้างงานออกแบบ และพัฒนางานสายอาชีพในยุคใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม ปัจจุบันและอนาคต เป็นบัณฑิตผู้รับผิดชอบต่อตนเอง ขยันฝึกฝนทักษะ และนำความคิดสร้างสรรค์ไป พัฒนาสังคมโดยรวม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รองศาสตราจารย์ ปิติวรรธน์  สมไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ  สุวรรณนิภา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรา อรุณศรีมรกต
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกริศน์ บัวแก้ว
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลชาณัช  เติมประยูร

ผศ.จักรกริศน์ บัวแก้ว
ประธานสาขา
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต
อาจารย์ประจำ
ผศ.กุลชาณัช เติมประยูร
อาจารย์ประจำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
buugam.artmedia@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.gambuufa.com

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
25,000 บาท