Product Design EP.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design (Bilingual Program))
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Product Design (Bilingual Program))

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

การรับนิสิต  จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ Studio Design นักวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักบริหาร จัดการด้านงานออกแบบ นักออกแบบตกแต่งนิทรรศการ และครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำ สังคม สามารถประดิษฐ์วัสดุสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่การออกแบบในระดับสากล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ ดร.รสา  สุนทรายุทธ
- อาจารย์ ดร.มิยอง  ซอ
- อาจารย์ ฝนทิพย์  รังสิตสวัสดิ์
- อาจารย์ ดร.ปภัทรนันท์  คุณพูนทรัพย์
- อาจารย์ ดร.วรรณวรางค์  เล็กอุทัย

ดร. ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
ประธานสาขา
รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ประจำ
ดร. มิยอง ซอ
อาจารย์ประจำ
ดร. รสา สุนทรายุทธ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล
อาจารย์ประจำ
ดร. วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
productdesign.burapha@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
80,000 บาท