Product Design EP.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา)

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Product Design (Bilingual Program))
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรสองภาษา))
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Product Design (Bilingual Program))

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

การรับนิสิต  จำนวน 30 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของกิจการ Studio Design นักวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักบริหาร จัดการด้านงานออกแบบ นักออกแบบตกแต่งนิทรรศการ และครูศิลปะโรงเรียนเอกชน

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำ สังคม สามารถประดิษฐ์วัสดุสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสู่การออกแบบในระดับสากล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ ดร.รสา  สุนทรายุทธ
- อาจารย์ ดร.มิยอง  ซอ
- อาจารย์ ฝนทิพย์  รังสิตสวัสดิ์
- อาจารย์ ดร.ปภัทรนันท์  คุณพูนทรัพย์
- อาจารย์ ดร.วรรณวรางค์  เล็กอุทัย

ดร.ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์
ประธานสาขา
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
อาจารย์ประจำ
ดร.มิยอง ซอ
อาจารย์ประจำ
ดร.รสา สุนทรายุทธ
อาจารย์ประจำ
ดร.วรรณวรางค์ เล็กอุทัย
อาจารย์ประจำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
productdesign.burapha@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล
ดร.รสา สุนทรายุทธ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/Product-Design-Buu-Co-Ed-274016336004686/

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
80,000 บาท