Visual Communication Design

สาขาวิชานิเทศศิลป์

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
อักษรย่อภาษาไทย : ศป.บ. (นิเทศศิลป์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Visual Communication Design Program)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

การรับนิสิต  รวมจำนวน 75 คน

วิชาเอกเลือก
- คอมพิวเตอร์กราฟิก             25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- ออกแบบกราฟิกและโฆษณา     25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย         25 คน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักออกแบบสร้างสรรค์ กราฟิกดีไซน์เนอร์ นักออกแบบโฆษณา นักออกแบบบรรจุภัณฑ์นัก ออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบโมเดล 3 มิติ นักออกแบบ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ นักออกแบบสื่อนวัตกรรมภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล นักออกแบบสื่อทางมัลติมีเดีย นักตกแต่งภาพนิ่ง

ปรัชญา
การนำความรู้ทักษะบูรณาการและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบสื่อ สร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความพร้อมรับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใหม่ การดำเนินชีวิตสังคมใหม่ แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองสู่เศรฐกิจสร้างสรรค์ ใหม่ ตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต สื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา แสงสืบชาติ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ เสียงก้อง
- ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ทะลิ

ผศ.กฤษฎา แสงสืบชาติ
ประธานสาขา
ผศ.สุพิศ เสียงก้อง
อาจารย์ประจำ
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
อาจารย์ประจำ
ดร.โกวิทย์ ทะลิ
อาจารย์ประจำ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล
fineart@buu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์
038-102510 ต่อ 106

ผู้ดูแล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.nitedsilp.buu.ac.th

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (โดยประมาณ)
50,000 บาท