นิทรรศการ First Fresh ของนิสิตชั้นปีที่ 1

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 และ นิทรรศการ First Fresh ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 และ นิทรรศการ First Fresh ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องระบบงานการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตและ การให้บริการต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเรียนรู้ระเบียบ ระบบ ของหน่วยงานในคณะฯ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองเพื่อสร้างความพร้อมให้นิสิตสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตรและรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ในการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์

Similar Posts