พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย 2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการขอพร และขอขมาลาโทษในสิ่งที่ผู้น้อยทำไม่ดีต่อผู้ใหญ่ ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย

โดยปีนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพรักของเราชาวศิลปกรรมให้เกียรติเข้าร่วม ได้แก่ รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ (อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) , ศ. ภรดี พันธุภากร (อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา), รศ. เรณู คฤคราช (อดีตอาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรมสร้างสรรค์), อาจารย์สมาน สรรพศรี (อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์), รศ. ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Xu Xiaozhou อธิการบดี Communication University of Zhejiang จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

บรรยากาศภายในพิธีสงกรานต์ที่ทางคณะฯ จัดขึ้นนี้มีความเป็นกันเอง มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ซึ่งบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่, ผศ. ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง, อาจารย์นพพล จำเริญทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต รวมถึงนิสิตระดับปริญญาเอก (นิสิตชาวจีน) เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับหลายๆ ท่านทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นอย่างมาก

Similar Posts