Connexion Creating a New Wave of Digital Talents

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดโครงการ Connexion Creating a New Wave of Digital Talents กิจกรรมการยกระดับและสร้างสรรค์ทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม่

โดยมี รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณโปแปง ณัฏฐ์ฤทัย เจ้าของ TikTok @jessicaqueennnn Influencer ชื่อดัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันนี้

ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับทางอุตสาหกรรม e-commerce และการ up-skill ให้สามารถประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ ช่วยยกระดับและสร้างทักษะในด้านการเป็น Influencer และ Content Creator และทำกิจกรรม Workshop บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและน้องๆ ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆ น้องนิสิต และผู้ที่สนใจชาวบูรพาเป็นอย่างมาก

Similar Posts