การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ประธานกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง กรรมการ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ
  • นางสาวนัชพร อิ่มกมล เลขานุการ

ในการประเมินฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงานต่อไป

Similar Posts