พิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.บุญชู บุญลิขิตสิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Arts and Design ประเทศเวียดนาม นำโดย Dr.Pham Hung Cuong (President of University of Arts and Design), Ma Luu Viet Thang (Dean of Interior&Exterior Design Faculty) และ Ma Trinh Tuan (Vietnam Artist)

ในการพบกันครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความร่วมมือเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ University of Arts and Design เป็นการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะระหว่าง 2 ประเท พร้อมกันนี้ยังได้พาเดินชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

Similar Posts