โครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบร่วมสมัย กรุงเทพฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต รหัส 65 และ 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม จำนวน 76 คน เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ Jim Thompson เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากวัตถุโบราณ และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทยในอดีต

ต่อมาได้เยี่ยมชม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ที่จัดแสดงงาน BANGKOK ART BIENNALE 2022 เพื่อศึกษารูปแบบผลงานศิลปกรรมในระดับชาติและนานาชาติ และสุดท้ายเดินทางด้วย Elephant Bus Tours เพื่อฟังการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแต่ละจุดโดยรอบของกรุงเทพมหานคร ก่อนกลับสู่มหาวิทยาลัยบูรพาโดยสวัสดิภาพ

Similar Posts