สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา นำนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 11 ที่สนใจ เดินทางศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2566 นำโดย ดร. มิยอง ซอ, ดร. รสา สุนทรายุทธ, อ.กัลยาณี เผือกนำผล และ อ.สมพันธ์ ราชรักษา

กำหนดการมีการเข้าชมงานศิลปะ งานออกแบบ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ณ National Design Center, Singapore Art Museum, Natuon Gallery of Singapore, ArtScience Museum, Universal Studio (Van Gogh : The immersive Experience), Red Dot Design Museum และ Garden by the Bay (Avatar : The Experience)

Similar Posts