นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปี 2565

นศ.อรปรียา แพงศรี นิสิตสาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพเกาะลอย

“ศรีราชา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

Similar Posts