แบกะดิน Vamp’s night 2019

งานประจำปีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบกะดิน Vamp’s night 2019 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการแบกะดินซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในหลายรูปแบบโดยเน้นไปที่การผลิตขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านประสบการณ์และทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวนิสิต ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านต่างๆ และยังเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนิสิต ที่จะได้นำเสนอผลงานภายในสาขาวิชาที่ได้เรียนให้ผู้อื่นได้รับรู้และแพร่หลายต่อไป อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปรวมไปถึงนิสิตคณะอื่นๆ ที่สนใจ

Similar Posts