สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดโครงการศิลปินแห่งชาติสืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป ได้รับการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาจากศิลปินแห่งชาติ สู่การนำไปพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะผ่านการทำกิจกรรม 11 ฐาน​ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts