คณะบริหารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะบริหารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูวษา เรืองชีวิน รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.อธิวุธ งามนิสัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วนได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนซักถามข้อเสนอในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุด

Similar Posts