การประชุมทำความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Xi’an University of Architecture and Technology (XAUAT)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ได้ร่วมประชุมพูดคุยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Xi’an University of Architecture and Technology (XAUAT) โดย Prof.Lin Bao Gang คณบดีคณะศิลปกรรมศาตร์, Prof.Wu Yu คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, Prof.Wang Teng Jia รอง ผอ.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ

สำหรับความร่วมมือเป็นไปด้วยอย่างราบรื่น และจะเริ่มดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกันในเทอมถัดไป และทาง XAUAT จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเต็มจำนวน พร้อมที่พักให้กับบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาเรียนฟรีที่ XAUAT เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทั้ง 2 สถาบัน

และในครั้งนี้ได้มีความร่วมมือที่สำคัญในการเปิดป้ายศูนย์การแลกเปลี่ยนศิลปะ การวิจัย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยจีนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ XAUAT ณ เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Similar Posts