เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6​ จัดกิจกรรม​ Class visit ครั้งที่ 1​ โดยมีเตชิต จิโรภาสโกศล​ กลุ่ม​ SATARANA (Design​er​ of​ the​ year)​ เป็น​วิทยากรดำเนินกิจกรรม​

ซึ่งกิจกรรม​ครั้งนี้มีคณะที่เข้าร่วมประกอบด้วย​ คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​, คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ และคณะวิทยาการสื่อสาร​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Similar Posts