โครงการสัมมนาวิชาการ เส้นทางการประกอบอาชีพของนักสร้างสรรค์สายทัศนศิลป์ 2022

สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสัมมนา
โครงการสัมมนาวิชาการ เส้นทางการประกอบอาชีพของนักสร้างสรรค์สายทัศนศิลป์ 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 ที่ผ่านมา
ณ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา ห้อง GD-206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

Similar Posts