โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด “โครงการ นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานชุมชน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น” โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชาวจีน จำนวน 55 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ สัทธา อุทยานไทย และแวะชมสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ที่วัดพระคริสตหฤทัย โบสถ์คริสต์ 100 ปี จังหวัดราชบุรี วิทยากรบรรยาย โดย ดร.มนัส แก้วบูชา

จากนั้นเดินทางสู่อุทยาน ร.๒ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ตลอดจน การเรียนรู้และรับฟังแนวคิด การจัดการงานออกแบบจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ระดับสากลที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพรชบุรี ณ KORAKOT INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP โดย ดร.กรกต อารมณ์ดี สุดท้าย เข้าชมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ที่ บุราณเบญจรงค์ แอนด์ เซรามิค จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

Similar Posts