พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน หรือ ภาคีเครือข่าย 4U PLUS

รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบัน หรือ ภาคีเครือข่าย 4U PLUS ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พร้อมทั้งร่วมเปิดงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ และนิทรรศการการแสดงผลงานสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 5 (IADCE 2023) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 4U PLUS และ สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการและสักขีพยานในพิธีการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

Similar Posts