คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยมี ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้อง GS206 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณสิริวรรณ แสงอุไร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณสุภาภร คำเสียง ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และร่วมอภิปรายหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และร่วมอภิปรายการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกว่า 15 ท่าน

Similar Posts